Nowo?ci

Przed?u?enie terminu przydatno?ci do u?ycia lakierów dyspersyjnych


Szanowny kliencie,

chcieliby?my poinformowa?, i? po kompleksowym sprawdzeniu wszystkich produkowanych przez nas lakierów mo?emy przed?u?y? termin przydatno?ci do u?ycia wi?kszo?ci grup produktowych z 6 do 12 miesi?cy.

Z uwagi na du?? liczb? naszych produktów / grup produktowych rezygnujemy w tym miejscu ze szczegó?owego zestawienia. Produkty, których przydatno?? do u?ycia zosta?a przed?u?ona rozpoznacie Pa?stwo po nadruku na etykiecie, tak jak na poni?szym przyk?adzie:Ponadto informacje dotycz?ce przydatno?ci do u?ycia zamieszczone s? na 2. stronie kart technicznych produktów.

Zmiana ta jest reakcj? na Pa?stwa zach?t?, by?my zagwarantowali maksymalny termin przydatno?ci do u?ycia.

Zapraszamy do dzielenia si? z nami innymi uwagami dotycz?cymi optymalizacji produktów i poprawy naszej oferty serwisowej, które pozwol? na kontynuowanie naszej dobrej wspó?pracy.  


Newsletter Nr 2 – Drupa 2012


Szanowni Pa?stwo,

firma WEILBURGER Graphics GmbH ju? po raz czwarty we?mie udzia? w przedsi?wzi?ciach organizowanych w ramach stowarzyszenia PrintCity.

Motto PrintCity na Drupie brzmi: PRINT: SEEN! LEAN & GREEN. Has?o to obejmuje g?ówne tematy i atrakcje stowarzyszenia, które b?d? organizowane dla zwiedzaj?cych w centrum hali nr 6, w bliskim otoczeniu cz?onków i partnerów w ramach jednej wspólnej grupy:

  • Druk cyfrowy i offsetowy – Najlepsze z obu ?wiatów
  • Stuningujcie wasz? maszyn? do druku rolowego – Podnoszenie wydajno?ci druku rolowego
  • Szanse szczup?ej i zielonej produkcji– Polepszanie wydajno?ci ekonomicznej
  • Drukowanie i pakowanie z warto?ci? dodan? – Emocjonalne do?wiadczenia i nowa funkcjonalno??


 

W ramach filozofii Connection of Competence na stoisku WEILBURGER Graphics otrzymacie Pa?stwo wyczerpuj?ce informacje m.in. na temat drukowania i pakowania z warto?ci? dodan?.WEILBURGER Graphics GmbH

A MEMBER OF THE GREBE GROUPWasz zespó? targowy


Newsletter nr 1 – Drupa 2012


Szanowni Pa?stwo,

podczas targów DRUPA 2012 trwaj?cych od 03. maja do 16. maja 2012 zaprezentujemy nasze najnowsze produkty zgodnie  mottem:

Bezpieczne drukowanie – Bezpieczne pakowanie

W tym wydaniu newslettera chcieliby?my poinformowa? Pa?stwa o numerze naszego stoiska targowego:

Hala 6, wej?cie C, stoisko 33

WEILBURGER Graphics GmbH dysponuje stoiskiem o powierzchni 49 m². Dodatkowo do u?ytku pozostaje strefa Shared Area PrintCity o ??cznej powierzchni ca. 250 m².


WEILBURGER Graphics GmbH
A MEMBER OF THE GREBE GROUP

Your trade fair team