Wielko?? determinuje odpowiedzialno??!

Grupa GREBE, w sk?ad której wchodzi obecnie 19 przedsi?biorstw zlokalizowanych w Niemczech oraz w innych pa?stwach, nale?y do ?wiatowych liderów w produkcji lakierów o specjalnym zastosowaniu. We wszystkich przedsi?biorstwach Grupy zatrudniaj?cych w sumie ponad 900 pracowników i wytwarzaj?cych ponad 50.000 ton lakierów i materia?ów do powlekania rocznie niezmiernie du?? wag? przyk?ada si? do zagadnienia ochrony ?rodowiska.

Dla firmy WEILBURGER Graphics d?ugofalowa ochrona ?rodowiska oznacza zarówno generowanie podczas procesów produkcji i dystrybucji mo?liwie ajmniejszej ilo?ci sk?adników szkodliwych, jak i stosowanie funkcjonalnego systemu oczyszczania i recyclingu.

Ju? od lat firma WEILBURGER Graphics stawia na opakowania wielokrotnego u?ytku oraz przyjazne dla ?rodowiska czyszczenie i ponowne stosowanie opakowa?.

W?asny system kolektorów s?onecznych, jaki posiada WEILBURGER Graphics pozwala na pokrycie 35% zapotrzebowania na energi?. Pr?d kupowany z zewn?trz pochodzi w 100% z odnawialnych ?róde? energii, dzi?ki czemu ilo?? emitowanego przez przedsi?biorstwo w latach 2009-2013 dwutlenku w?gla uleg?a obni?eniu o ponad 750.000 ton.

Tym samym firma WEILBURGER Graphics równie? w tym miejscu udowadnia, ?e d?ugofalowy sukces przedsi?biorstwo mo?e sobie zapewni? tylko w wyniku konsekwentnej realizacji ca?o?ciowej koncepcji funkcjonowania firmy.

.